Tưới Tự Động là hệ thống tưới được giám sát thông qua các thiết bị cảm biến: Độ ẩm, Sức gió, Lượng mưa, PH đất…

Call Now Button