Béc BS4000 30 lít

10.400

Béc BS4000 sử dụng để tưới vườn ươm, tưới trại nấm, tưới giàn lan và tưới một số loại cây trồng lâu năm khác.