Khởi Thuỷ 16mm

4.300

Khởi thuỷ dùng để đấu nối ống nhánh vào đường ống Chính