Khởi Thuỷ 20mm

4.500

Khởi thuỷ dùng để đấu nối ống nhánh vào đường ống Chính